ผู้นำเกษตรกรอำเภอบ้านไผ่
27/03/61 - กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิด การเรียนรู้ เกษตรกรผู้นำเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ฯ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น