สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง
15 มี.ค.61 | เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ การลดต้นทุนการผลิตข้าว ในกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  จำนวน 30 ราย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น