ณัฐกานต์ พวงซ้อน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เกษตรกรตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จัดทำเวทีชุมชน จัดทำแผนงานโครงการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว