นายสมมาตร ทองใบ หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี เป็นวิทยากรหลักในฐานเรียนรู้ข้าว ในการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอภูผ่าม่าน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เกษตรกรได้เรียนรู้และสนใจเป็นอย่างดี

ศพก.ภูผาม่านสมมาตร ทองใบ