18 ม.ค.61 - เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ถ่ายทอดความรู้ในการฝึกอบรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมืออาชีพ ณ ห้องประชุม สำนักงาน สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด มีสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ร่วมฝึกอบรม 35 คน

สมมาตร ทองใบ