โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5022 พ.ย.60 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 ขอนแก่น ลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงนาสาธิตภายในโรงเรียนร่วมกัน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50