วัดป่าแสงอรุณ

20 ต.ค.60 จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ภายในวัดป่าแสงอรุณ โดยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วัดป่าแสงอรุณ