เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 - คณะเจ้ากน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาดารผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรเกษตรอินทรีย์บ้านกุดเชียงมี ในหัวข้อการจัดการนาข้าวอินทรีย์ แนวคิดแนวทางการพัฒนานาข้าวอินทรีย์ ณ ที่ทำการกลุ่มฯ บ้านกุดเชียงมี ตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

ประเด็นการเสวนา ประชุม และฝึกปฏิบัติ

  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้นาข้าวอินทรีย์
  • วัสดุทดแทนสำหรับนาข้าวอินทรีย์
  • การจัดการข้าวอินทรีย์ ระยะก่อนตั้งท้อง การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว
  • การทำฮอร์โมนไข่หมักยีสต์
  • การผลิตไตรโคเดอร์ม่า

บ้านกุดเชียงมี

 ข้าวอินทรีย์อำเภออุบลรัตน์

นางสาวณัฐกานต์ พวงซ้อน