ตัวห้ำตัวเบียน

13 กรกฎาคม 60 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ศึกษาดูงานกระบวนการปฏิบัติงานในการผลิตและบริการ ด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชโดยชีววิธี ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น 

ศูนย์บริหารศัตรูพืช