ศูนย์ข้าวชุมชน

นายวรวิทย์ บุญสร้าง ประธานคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประชุมร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนศูนย์ข้าวชุมชนและเรื่องที่เกี่ยวข้อง วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมข้าวเหนียว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น