โรงเรียนชุมชนหนองคะเน

คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน จัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เล่นโคลนโยนกล้า ณ แปลงนาข้าวอินทรีย์ในชุมชนหนองคะเน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมีนักเรียนโรงเรียนต่างๆ จำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ ร่วมกิจกรรมฐาน เรียนรู้ต่างๆ ภายใต้กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของแต่ละโรงเรียน ซึ่งเด็กๆ สนุกสนานและตั้งใจทำกิจกรรมเป็นอย่างดี

โรงเรียนบ้านหนองคะเน
เล่นโคลนโยนกล้า