มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น

27 มิ.ย.60 คณะอาจารย์ติดตามนิเทศน์งาน เจ้าหน้าที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกปฏิบัติงาน) สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาการเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ซึ่งนักศึกษาได้นำเสนอผลงานและรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่และอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น