อำเภอแวงใหญ่

นายขัญติภาณ ศรีใส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เป็นวิทยากรหลัก กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ทักษะแก่ชาวนา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกษตรกรให้ความสนใจ และเข้าใจได้เป็นอย่างดีจากการปฏิบัติจริง