อำเภอโคกโพธิ์ไชย

เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดทำกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามกระบวนการเสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาข้าว ชาวนา ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร หรือ ศพก. อำเภอโคกโพธิ์ไชย  (วันที่ 16 มิ.ย.60)