ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัยศึกษาดูงาน กระบวนการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น