วัตถุประสงค์กิจกรรม

1. เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีการผลิตและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อให้เกษตรกรได้ศึกษาเรียนรู้ชี้แจงการดำเนินกิจกรรมโครงการ

ระยะเวลา/เป้าหมาย/สถานที่
1. เป้าหมายเกษตรกร 100 ราย
2. ถ่ายทอดความรู้ 2 รุ่น ระยะเวลา 2 วัน

P 20170323 112330

P 20170324 104936

ประชุมถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง