วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเจ้าหน้าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ติดตามการดำเนินงาน ประเมินผล สำรวจเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ร่วมโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายมาตรการหลักธนาคารสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลนาเพียง (บ้านอาจสามารถ) ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ และ ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี (บ้านโนนรัง) ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลนาเพียง

ธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลสาวะถี