ตัวแทนชาวนารุ่นใหม่จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมกิจกรรมสัมมนาการสร้างเครือข่ายชาวนารุ่นใหม่ Young Smart Farmer :YSF ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ระหว่างวันที่ 6 - 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพมหานคร

Young-smart-farmer

Young-smart-farmer