2 ธันวาคม 2559 - คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวในแปลงนา โรงเรียนหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น ภายใต้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ข้าวในโรงเรียน ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี ระหว่างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น กรมการข้าว เกษตรกรในชุมชนและโรงเรียนหนองเต่าบึงเรือใหญ่ ซึ่งได้ผลผลิตข้าวสมบูรณ์ดีกว่าทุกโรงเรียนเนื่องจากสภาพแวดล้อมในพื้นที่เหมาะสำหรับปลูกข้าวและมีเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชนช่วยกำกับดูแลเป็นอย่างดี

โรงเรียนหนองเต่าบึงเรือใหญ่