โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา

กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว โครงการปลูกข้าวเพื่ออาหารกลางวันและการเรียนรู้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ แปลงผลิตข้าวของชุมชนบ้านโนนสะอาด-บ้านห้วยตะกั่ว โดย โรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา ตำบลดอนดู่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

เกี่ยวข้าวลุยน้ำนักเรียนโรงเรียนโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา ลุยน้ำเพื่อเก็บเกี่ยวข้าว

หอบข้าวขึ้นจากน้ำจมน้ำไปบ้าง ถึงได้ข้าวน้อย อย่างน้อยเราก็ได้กินข้าวที่เราปลูกเองครับ