ธนาคารข้าวตำบลทรายมูล

เจ้าหน้าที่ฯ ติดตามกระบวนการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี 2559 ในเขตตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ถึง ต้นเดือนธันวาคม 2559 ภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน (ธนาคารข้าว)