นายวิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ นักวิชาการเกษตร และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ดและจังหวัดยโสธรในภารกิจ เก็บตัวอย่างข้อมูลผลผลิตข้าวโดยวิธีสุ่มเก็บตัวอย่างแบบ Crop cutting ในพื้นที่จังหวัดยโสธร เมื่อวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2559 

เก็บตัวอย่างวัดผลผลิตข้าว Crop cutting

เก็บตัวอย่างผลผลิต