IMG 20161104 115021

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559  นายประสงค์ ทองพันธ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว กรมการข้าว ตรวจเยี่ยมเครือข่ายกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนที่รับเข้ารับการฝึกอบรม การตรวจประเมินระบบควบคุมภายในเบื้องต้น pre audit เพื่อประเมินความพร้อมในการขอการรับรองระบบการผลิตเม็ดพันธุ์ข้าว ณศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไทยเจริญอำเภอปะคำจังหวัดบุรีรัมย์   โดยมีคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าว รวมทั้งเครือข่ายสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและตอนกลางเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้