19 ตุลาคม 2559 ปฐมฤกษ์ กิจกรรมตรวจตัดสินแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว อย่างเป็นทางการ ฤดูการผลิตฤดูฝนปี 2559 ศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวขอนแก่น โดยคณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กลุ่มเกษตรกรผู้จัดทำแปลงฯ ในเขตตำบลดอนช้าง อำเภอเมืองขอนแก่น แปลงข้าวเหนียวพันธุ์ กข12

บ้านหนองฮี

ข้าวพันธุ์กข12