เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เกษตรกรคณะกรรมการกองทุนเมล็ดพันธุ์บ้านกอก อำเภอครสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 15 ท่าน ขอเข้าศึกษาดูงานหลักการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มกองทุนเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นให้การต้อนรับ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ

บ้านกอก-อำเภอครสรวรรค์คณะศึกษาดูงานร่วมถ่ายภาพหน้าอาคารอำนวยการ

นายวิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์นายวิสิทธิ์ ตรีสุวรรณวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพถ่ายทอดความรู้ในห้องปฏิบัติการ

นายสมมาตร ทองใบเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการฯ ต้อนรับและถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์