คณะเกษตรศาสตร์-มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและถ่ายทอดความรู้ให้กับคณะนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 12 คน และคณะอาจารย์เจ้าหน้าที่ ในการศึกษาดูงานการจัดการคลังเมล็ดพันธุ์และแมลงศัตรูในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น เพื่อศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากการปฏิบัติจริง ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยคณะเจ้าหน้าที่นักวิชาการเกษตร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น