สมมาตร ทองใบ

17 มิ.ย.59 : คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมกิจกรรมการจัดสถานีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการบริการ ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day และการบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านดงกลาง ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น

เกษตรอำเภอพระยืนสมมาตร ทองใบ

นายบุญส่ง ราชวงศ์นายบุญส่ง ราชวงศ์ เกษตรกรเจ้าของแปลง ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอพระยืน (ไร่นาสวนผสม)