พิพัฒน์พงศ์ อ่อนแก้ว

ประชุมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น : 27 พฤษภาคม 2559

วรวิทย์ บุญสร้าง