สมมาตร ทองใบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 - 2570 ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

สมมาตร ทองใบyts3