พิพัฒน์พงศ์ อ่อนแก้ว

พิพัฒน์พงศ์ อ่อนแก้ว บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ดี

คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดกิจกรรมถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองขอนแก่น : 25 พฤษภาคม 2559

คณะเจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดกิจกรรมถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีภายใต้โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองขอนแก่น : 25 พฤษภาคม 2559

นายไชยยศ สอนถมนายไชยยศ สอนถม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ร่วมถ่ายทอดแลกเปลี่ยนแนวคิด-องค์ความรู้

บ้านโนนรังมอบปัจจัยการผลิต แปลงสาธิตการผลิตเมล็ดพันธุ์