โรงสีข้าวศูนย์ข้าวชุมชน

ภาพกิจกรรมประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ตำบลแวงใหญ่ อำเภอแวงใหญ่ : 26 พฤษภาคม 2559

พิพัฒน์พงศ์ อ่อนแก้วนายพิพัฒน์พงศ์ อ่อนแก้ว

ตำบลแวงใหญ่