ทรายมูลนายสมมาตร ทองใบ อธิบายหลักการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ (สุ่มตัวอย่างข้าวในครัวเรือนเพื่อทดสอบคุณภาพ)

ในการประชุมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตำบลทรายมูล โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว : 24 เมษายน 2559

ตำบลทรายมูล