สมมาตร ทองใบ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นออกให้บริการกิจกรรมคลินิกข้าวในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ค. 2559 ณ โรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ให้บริการความรู้ทำปรึกษาด้านข้าว การทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์หรือข้าวปลูกจากครัวเรือนเกษตรกร การปรับเปลี่ยนแนวทางการทำนา และการบริการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายกำธร ถาวรสถิตย์นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เยี่ยมชมและสนทนาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายกำธร ถาวรสถิตย์นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น สอบถามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบคุณภาพข้าวปลูกจากครัวเรือนเกษตรกร