เปียกสลับแห้ง

เก็บเกี่ยวและวัดผลผลิตข้าว แปลงทดสอบโครงการเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำในการทำนา บ้านบึงเรือใหญ่ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น วันที่ 28 เมษายน 2559

เปียกสลับแห้งเปียกสลับแห้ง