ศูนย์เรียนรู้ฯอำเภอบ้านไผ่

นางนิตยา บานเย็น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๕๙ และจากปัญหาสินค้าเกษตร ณ บ.โสกจาน ต.ในเมือง อ.บานไผ่ จ.ขอนแก่น วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ โดยมีผู้ร่วมเข้าอบรม 50 ราย  ศูนย์เรียนรู้สวยงามน่าศึกษาน่าชม

ศูนย์เรียนรู้ฯอำเภอบ้านไผ่