ดร.วรโชติ กล่อมจิตร

ดร.วรโชติ กล่อมจิตร ปลัดองค์การบริหารตำบลทรายมูล  ร่วมประชุมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีผลิตเมล็ดพันธุ์

ประชุมถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยนายสมมาตร ทองใบ และคณะเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

นายสมมาตร ทองใบ