ตำบลดอนช้าง-อำเภอเมืองขอนแก่น

วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 9.00น. -15.00 น. นางนิตยา บานเย็น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และคณะจัดเวทีการเรียนรู้การผลิตข้าวตามหลักการ pre gap ตำบลดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น เกษตรกร 54 ราย