ดร.วรโชติ กล่อมจิตร ดร.วรโชติ กล่อมจิตร ปลัดองค์การบริหารตำบล (อบต.) ทรายมูล

นางสาวสุธาสินี สุรวาทกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางนิตยา บานเย็น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวปนัดดา สุทธิโส เจ้าหน้าที่โครงการ pre gap และนางสาวอวัสฎา จำปาวัตตะ เจ้าหน้าที่โครงการ gap ร่วมจัดเวทีการเรียนรู้การผลิตข้าวตามหลักการ pre gap เพื่อชี้แจงโครงการฯ 2559 ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ เช่น การกรอกมบสมัคร การประเมินแปลง การจดบันทึกเกี่ยวกับการผลิตข้าว ณ ตำบลทรายมูล อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เกษตรกร 114 ราย วันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 9.00น. -15.00น.

เกษตรกร-ตำบลทรายมูล-อำเภอน้ำพอง

นางนิตยา บานเย็น