นางนิตยา บานเย็น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวปนัดดา สุทธิโส เจ้าหน้าที่โครงการ pre gap และนางสาวอวัสฎา จำปาวัตตะ เจ้าหน้าที่โครงการ gap ร่วมจัดเวทีการเรียนรู้การผลิตข้าวตามหลักการ pre gap เพื่อชี้แจงโครงการฯ 2559 ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมมีความรู้เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้อปฏิบัติ กิจกรรมต่างๆ เช่น การกรอกมบสมัคร การประเมินแปลง การจดบันทึกเกี่ยวกับการผลิตข้าว ณ บ้านหนองบัวคำมูล ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เกษตรกร 116 ราย วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา9.00น. -15.00น.

pre gap อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

อวัสฎา จำปาวัตตะ

เกษตรกรอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น

นางสาวปนัดดา สุทธิโส