กิจกรรมฐานเรียนรู้ การปรับเปลี่ยนวิถีการทำนาจากอดีตถึงปัจจุบันเป็นไปอย่างไร เราจะทำอย่างไร ในกิจกรรม Field Day ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559  บ้านห้วยอึ่ง หมู่ที่  4 ตำบลโนนพะยอม อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น โดยนายสมมาตร ทองใบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น 

นายสมมาตร ทองใบ

วิถีของเราเป็นมาอย่างไร เราจะแก้ไขได้อย่างไรได้บ้าง

ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอำเภอชนบท

ศพก.อำเภอกระนวน ณ แปลงเกษตรแม่กำนันบุญเต็ม สุดใจ

นายสมมาตร ทองใบ

วิถีการทำนาที่เปลี่ยนไป