ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรม "งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อการประหยัดน้ำ (นาปรัง) ฤดูการผลิต 2558/2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2559 ณ แปลงสาธิตการปลูกข้าว กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านบึงเรือใหญ่ ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  เพื่อให้เกษตรกรและผู้สนใจได้รู้เข้าใจ และสามารถนำวิธีการปลูกข้าวแบบใช้น้ำน้อยไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่การทำนาโดยเฉพาะการทำนาให้ประณีตขึ้นเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าว กิจกรรมครั้งนี้มีผู้ร่วมงานและผู้สื่อข่าวให้ความสนใจเข้าร่วมงานและชมแปลงนาสาธิต ประมาณ 380 คน

 นายจำปา พาดฤทธิ์

นายจำปา พาดฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว

 นายอำเภอเมืองขอนแก่น

ท่อดูน้ำ ดูเหมือนว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของการปลูกข้าวน้ำน้อยไปแล้ว

 เปียกสลับแห้งแกล้งข้าว

เทคโนโลยีจัดการนาน้ำน้อย หรือทำนาแบบประหยัดน้ำ มีขั้นตอน ดังนี้

  1. เตรียมดินปลูกข้าวด้วยวิธีปกติ เมื่อปักดำต้นข้าวติดและตั้งตัวได้ มีการจัดการน้ำเพื่อป้องกันกำจัดวัชพืชปกติคือขังน้ำเล็กน้อยเพื่อไม่ให้วัชพืชเจริญ (เกษตรกรหลายพื้นที่มีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดวัชพืช แต่ควรใช้อย่างเหมาะสมตามคำแนะนำ หรือหากหลีกเลี่ยงได้เราควร ลด ละ เลิกใช้)
  2. ประมาณสัปดาห์ที่ 2 - 3 เป็นช่วงงดให้น้ำ ให้ระบายน้ำลงนาระดับ 3 – 5 ซม.ขังไว้จนกระทั่งน้ำแห้ง  น้ำในนาเริ่มแห้ง ดินเริ่มแตกระแหง  และให้น้ำแบบเปียกสลับแห้งจนกระทั่งข้าวอายุประมาณ 45–50 วัน  หากพบวัชพืชต้องรีบกำจัดก่อนใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2
  3. เมื่อข้าวอยู่ในระยะแตกกอสูงสุด (อายุ 45-50 วัน) ให้เพิ่มระดับน้ำในนาสูง 5 ซม. ขังไว้นาน 3 วัน จนข้าวเริ่มกำเนิดช่อดอก (อายุ 50-55 วัน)
  4. ใส่ปุ๋ยเคมีครั้งที่ 2 ด้วยปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 อัตรา 10–15 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากนั้น 7 วันให้เพิ่มระดับน้ำ 10 ซม. รักษาระดับน้ำจนข้าวออกดอกถึงระยะแป้งในเมล็ดเริ่มแข็ง (15-20 วันหลังข้าวออกดอก)
  5. หลังข้าวออกดอกแล้ว 20 วัน ระบายน้ำออกจากแปลงให้แห้งเพื่อเร่งการสุกแก่

(ในพื้นที่นาอินทรีย์หรือนาแบบธรรมชาติ สามารถนำวิธีการไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดีเช่นกัน)

ภาพ: ศิวพล เมืองคำ 
ข่าว: สมมาตร ทองใบ