เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมเวทีถ่ายทอดความรู้ชาวนามืออาชีพและการลดต้นทุนการผลิตข้าว ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

 นายสมมาตร ทองใบ

 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอแวงน้อย