เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์  ภายใต้โครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ โดยสมาชิกเครือข่ายหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ข้าวชุมชน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแวงใหญ่ อำเภอพล และอำเภอแวงน้อย เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 15 คน ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ และแปลงนาของเกษตรกรในอำเภอแวงใหญ่

P1350858

นางประพาต แก้วจันทร์ ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลแวงใหญ่ ร่วมเป็นวิทยากรหลักถ่ายทอดประสบการณ์การผลิตเมล็ดพันธุ์และการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

นายสมมาตร ทองใบ

นักวิชาการเกษตรถ่ายทอดความรู้ กระบวนการผลิตในแปลงข้าว การดูแลป้องกันกำจัดพันธุ์ปนและการตรวจแปลงข้าว

นาข้าวอำเภอแวงใหญ่

อากาศร้อนมากแต่เกษตรกรก็ลุยได้เต็มที่ พร้อมคะ

นายขัญติภาณ ศรีใส

นายขัญติภาณ ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น และสมาชิกเครือข่ายหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ จังหวัดขอนแก่น

 

(ภายใต้โครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)