เจ้าหน้าที่กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จัดฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตรการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเบื้องต้น  ภายใต้โครงการหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ โดยสมาชิกเครือข่ายหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ข้าวชุมชน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแวงใหญ่ อำเภอพล และอำเภอแวงน้อย เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 15 คน ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง บ้านถลุงเหล็ก ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่

นายสมมาตร ทองใบ

นายสมมาตร ทองใบ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และสมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน

 

นายไพศาล ผาจันดา

นายไพศาล ผาจันดา ประธานศูนย์ข้าวชุมชนตำบลใหม่นาเพียง ร่วมเป็นวิทยากรหลัก อบรมการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์เบื้องต้น

 

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์

เกษตรกรฝึกปฏิบัติการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์

 

นายสมมาตร ทองใบ

ก่อนปฏิบัติการก็ต้องให้ความรู้ด้วยครับ "สุ่มตัวอย่างอย่างไร"

 

เกษตรกรทดสอบเมล็ดพันธุ์

สมาชิกศูนย์ข้าวชุมชน ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

นายขัญติภาณ ศรีใส

นายขัญติภาณ ศรีใส นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด

 

นายสมมาตร ทองใบ

ชั่งน้ำหนักเมล็ดพันธุ์

หมู่บ้านเมล็ดพันธุ์

กว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ดี