เกษตรกรอำเภอภูเวียง

คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ร่วมเวทีถ่ายทอดความรู้ชาวานามืออาชีพ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น