พันธุกรรมพืชพื้นบ้านสู่จานข้าว

คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น และศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ร่วมจัดนิทรรศการความรู้เรื่องพันธุ์ข้าว และองค์ความรู้ด้านข้าว ในงานเสวนาและจัดแสดงนิทรรศการพันธุกรรมพืชพื้นที่บ้านสู่จานข้าว ณ บึงแก่นนคร อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

นิทรรศการในงานพันธุกรรมพืชพื้นบ้านสู่จานข้าว

นางสาวจารุวรรณ แสนนา