เกษตรกรโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน 40 ราย ศึกษาดูงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในเขตอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ศูนย์เรียนรู้อำเภอหนองหิน