ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การทำนาเบื้องต้น-ชาวนามืออาชีพ การแปรรูปและการลดต้นทุนการผลิตข้าว โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายจรินทร์ ธรรมดี) บ้านคลองชัย หมู่ 8 ตำบลดูนสาด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น เกษตรกรเข้าฝึกอบรม 50 ราย

นายสมมาตร ทองใบ

ศูนย์เรียนรู้อำเภอกระนวน