ศูนย์เรียนรู้นายเพ็ชร วงค์ธรรม

10 กุมภาพันธ์ 2559 - ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสูตร การทำนาเบื้องต้น-ชาวนามืออาชีพ การแปรรูปและการลดต้นทุนการผลิตข้าว โครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร โดยคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (นายเพ็ชร วงค์ธรรม) บ้านแสนตอ หมู่ 8 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง หวัดขอนแก่น เกษตรกรเข้าฝึกอบรม 50 ราย

ศูนย์เรียนรู้อำเภอน้ำพอง-นายเพ็ชร วงค์ธรรม