วันที่ 11-12-13 มกราคม 2559 จัดประชุมเกษตรกรแบบมีส่วนร่วมในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวด้วยหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน Pre-GAP โดย นางนิตยา บานเย็น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวปนัดดา สุทธิโส เจ้าหน้าที่โครงการ pre-gap และนางสาวอวัสฎา จำปาวัตตะ เจ้าหน้าที่โครงการGAP จัดประชุมเกษตรกร ตำบลห้วยเตย เกษตรกร 100 ราย, ตำบลคำแมด 100 ราย และตำบลกุดน้ำใส 100 ราย ได้รับความรับมือจากเกษตรกรเป็นอย่างดี

หลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน Pre-GAP